Translate

રવિવાર, 20 જુલાઈ, 2014

ગેસ્ટ બ્લોગ : છૂઈ મૂઈ જેવું લેક લુઇ

                   
- જાગૃતિ ફડિયા

+ɱ¥É÷ÉÇ ¡ÉÉàÊ´É{»É©ÉÉÅ +É´Éà±É ±ÉàH ±ÉÚ>{Éà (
Lake Louise
) `Hè{ÉàeÉ{ÉÉ ´ÉNÉeÉ{ÉÉà ¾ÒùÉà' H¾à Uà.

+É »É©É«Éà ±ÉàH ±ÉÚ> +àH ¤Éà]{É - oÉÒY NÉ«Éà±É, ¥Éù£ oÉ> NÉ«Éà±É ±ÉàH (lɳɴÉ) Uà. A{ÉɳɩÉÉÅ V«ÉÉùà +É lɳɴɩÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ¾Éà«É Uà l«ÉÉùà ±ÉÉàHÉà +¾Ó ʣʶÉÅNÉ{ÉÒ ©ÉÉàW ©ÉÉiÉà Uà. +à{ÉÉ ÊH{ÉÉùà +É ¾Éà÷à±É Uà. +É »oɳ{ÉÒ ù©ÉiÉÒ«ÉlÉÉ ´ÉiÉÇ´É´ÉÉ LÉùàLÉù ©ÉÉùÉà ¶É¥q§ÉÅeÉà³ ~ÉÉUÉà ~Éeà. ¾Éà÷à±É £àù©ÉÉà{÷ ¶Éà÷Éà ±ÉàH ±ÉÚ> (Fairmont Chatau Lake Louise) LÉùàLÉù §É´«É ¾lÉÒ. +{Éà A~ÉùoÉÒ lÉà{Éà +eÒ{Éà +É´Éà±ÉÖÅ lÉ³É´É +à{Éà ´ÉyÉÖ XWù©ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´ÉÒ ùÂÖÅ ¾lÉÖÅ. +É ¾Éà÷à±É ~ÉiÉ Hè{ÉàÊe«É{É ùà±É ¡ÉÉàWàG÷{Éà »É~ÉÉà÷Ç Hù´ÉÉ W ¥É{ÉÉ´ÉÉ> ¾lÉÒ. ~ÉUÒ 1899©ÉÉÅ Ê»´É] ±ÉÉàHÉà{Éà HÉ©Éà ùLÉÉ«ÉÉ Wà+Éà+à ~É´ÉÇlÉÉùÉà¾iÉ{Éà ±ÉNÉlÉÒ ù©ÉlÉÉà{ÉÉà qÉàù »ÉŧÉɲ«ÉÉà +{Éà +à ´ÉÉù»ÉÉà +ÉW Êq´É»É »ÉÖyÉÒ W³´ÉÉ«ÉÉà Uà. +©ÉÉùÉ ¾Éà÷à±É{ÉÉÅ ±ÉàH ´«ÉÖ-°©É{ÉÒ ¥ÉÉùÒ©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉ©Éà oÉÒY NÉ«Éà±ÉÖÅ {ÉÒ±É©É ùÅNÉÒ lɳɴÉ, XeÉà ~ÉÓUÉà ±É> »É£àq ùÅNÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà³Ò ùÅNÉÒ {ÉLÉÉ«Éà±É yÉÉà³É qÚyÉ Wà´ÉÉ N±ÉàʻɫÉù, DSÉÉ DSÉÉ ]Ée{ÉÉÅ WÅNɱÉÉà - +É¾É - ¥ÉàcÒ cÅeÒ, »ÉÚùW{ÉÉÅ ÊHùiÉÉà +{Éà WèHà÷, HÉ{É ÷Éà~ÉÒ, ©É£±Éù©ÉÉÅ lɳɴÉ{Éà ÊH{ÉÉùà £ùlÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà Xà> +©Éà ±É±ÉSÉÉ«ÉÉ. oÉÉàeÖÅ LÉÉ>{Éà +©Éà ~ÉiÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ lÉeHÉ©ÉÉÅ ±ÉàH A~Éù +ÉÅ÷Éà ©ÉÉù´ÉÉ {ÉÒH³´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIÒ H«ÉÖÈ. +©É{Éà +à©É Hà ¥É~ÉÉàù{ÉÉà »É©É«É Uà, lÉeHÉà ~ÉiÉ PÉiÉÉà Uà lÉàoÉÒ LÉÉ»É cÅeÒ {É¾Ó ¾Éà«É. ©ÉÉmÉ +ÉÅLÉ +{Éà {ÉÉH W LÉÖ±±ÉÉÅ ù¾à +à ùÒlÉà NÉù©É H~ÉeÉÅ©ÉÉÅ ´ÉÓ÷³É«Éà±ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà Xà> +©É{Éà ¾»É´ÉÖÅ +É´ÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +©Éà ©ÉÉmÉ »ÉÉyÉÉùiÉ NÉù©É H~ÉeÉÅ ~ɾàSÉÉÈ ¾lÉÉÅ. Wà´ÉÉ +©Éà ¾Éà÷à±É{ÉÉà ©ÉÖL«É qù´ÉÉXà LÉÉà±ÉÒ ¥É¾Éù {ÉÒH²«ÉÉ Hà XiÉà cÅeÒ ¾´ÉÉ+à +©É{Éà ±ÉàH ~Éù £ù{ÉÉùÉ+Éà{ÉÒ ©É¶HùÒ Hù´ÉÉ{ÉÉ NÉÖ{ÉÉ ¥Éq±É oÉ~ÉÉ÷Éà ±ÉNÉÉ´ÉÒ. ¾ÖlÉÖlÉÖlÉÖ {ÉÒ ù©ÉlÉ©ÉÉÅ XiÉà »ÉÉ©Éà{ÉÒ ÷ÖHeÒ{ÉÉà ~ÉɱÉÉà +Éà³ÅNÉÒ +{Éà +à©É{ÉÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ NÉ> ¾ÉàB +à©É cÅeÒ ¾´ÉÉ+à ©É{Éà SÉÉùàHÉàùoÉÒ WHeÒ, ¾ÖlÉÖlÉÖlÉÖ..... ¾ÖÅ +ÉA÷ oÉ> NÉ>. +©Éà £ùÒ qÉàeÒ{Éà +©ÉÉùÉ °©É©ÉÉÅ W> lÉà+Éà{ÉÒ Wà©É W +©ÉÉùÒ ~ÉÉ»Éà Wà÷±ÉÉÅ NÉù©É H~ÉeÉÅ ¾lÉÉÅ +à ¥ÉyÉÉÅ +àH ~Éù +àH SÉhÉ´ÉÒ lÉà+Éà©ÉÉÅ §É³Ò NÉ«ÉÉ. lÉà+Éà{ÉÉ WÚlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉNÉ {ÉÉL«ÉÉà l«ÉÉùà W §ÉÉ{É oÉ«ÉÖÅ Hà lÉà Hà÷±ÉÉ eÅLÉà Uà! HÉà>{ÉÉ ~Éù ~ÉiÉ ¾»ÉlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ Hà ©É¶HùÒ HùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ +àH KÉiÉ +÷HÒ Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ W°ù ¾Éà«É Uà +à ©É{Éà »É©ÉX«ÉÖÅ +{Éà ©É{Éà KÉÉà§É ~ÉiÉ oÉ«ÉÉà ©ÉÉùÉ lÉHÇ ~Éù. ¾´Éà cÅeÒ NÉ©Éà lÉà´ÉÒ ¾lÉÒ ~ÉiÉ °©É©ÉÉÅoÉÒ ±ÉàH Xà´ÉÉ{ÉÒ ´ÉyÉÖ ©É]É +É´Éà, XiÉà ʴɾÅNÉɴɱÉÉàH{É, HÉùiÉ Hà +©ÉÉùÉà °©É DSÉÉ>+à ¾lÉÉà. +©Éà oÉÉàeÒ ´ÉÉù ±ÉàH{ÉÒ £ùlÉà SÉIù ©ÉÉùÒ £ùÒ ¾Éà÷à±É©ÉÉÅ PÉÚ»«ÉÉ.´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ LÉÚ¥É W cÅeÖÅ ¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà oÉÉàeÒ oÉÉàeÒ ´ÉÉùà ¾ÚÅ£É³Ò WN«ÉÉ©ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É. ±ÉàH ~Éù W ¾Éà÷à±É lÉàoÉÒ ¥ÉÅ{Éà +àH¥ÉÒX{ÉÉà §ÉÉNÉ ¾Éà«É lÉà©É W ±ÉÉNÉà. Xà ±ÉàHoÉÒ qÚù{ÉÒ ¾Éà÷à±É©ÉÉÅ ù¾Ò+à lÉÉà ±ÉàH{ÉÒ ©ÉX {É ©ÉÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É, HÉùiÉ Hà LÉÚ¥É W cÅeÒ ¾Éà«É. ´ÉyÉÖ ´ÉÉù +¾Ó LÉÖ±±ÉÉ©ÉÉÅ ùÉàHÉ> W {É ¶ÉHÉ«É +{Éà ±ÉàH ±ÉÚ> ÷ÉA{É©ÉÉÅ ¥ÉÒWÖÅ HÅ> W Xà´ÉÉ Wà´ÉÖÅ {ÉoÉÒ, ©ÉÉ÷à +¾Ó +É´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà +É ¾Éà÷à±ÉoÉÒ ´ÉyÉÖ +Éq¶ÉÇ WN«ÉÉ ¥ÉÒY HÉà> W {ɾÓ, §É±Éà £É>´É»÷Éù ÊHÅ©ÉlÉ SÉÚH´É´ÉÒ ~Éeà.

 

        +©Éà ¾Éà÷à±É{ÉÒ LÉùÒqÒ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà, oÉÉàeÖÅ Ê»´ÉÊ©ÉÅNÉ, ÊWÊ©ÉÅNÉ H«ÉÖÇÈ +{Éà ùÉmÉà Êe{Éù ©ÉÉ÷à Ê»´É] £Éàáe¬Ö LÉÉ´ÉÉ ùà»÷ÉàùÉÅ©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ. ~ÉiÉ ¾WÖ Wà÷ ±ÉèNÉ ClÉ«ÉÉàâ {ÉoÉÒ. LÉÚ¥É W DPÉ +É´ÉlÉÒ ¾lÉÒ +à HÉùiÉà Hà ~ÉUÒ LÉùàLÉù ´ÉÉ{ÉNÉÒ©ÉÉÅ HÉà> yÉeÉà {É ¾lÉÉà +à HÉùiÉà ~ÉiÉ +É ´ÉÉ{ÉNÉÒ©ÉÉÅ WùÉ«É ©É]É {É +É´ÉÒ. 50 eÉè±Éù LÉSÉÔ{Éà ~ÉiÉ §ÉÚL«ÉÉ °©É ~Éù +É´ÉÒ{Éà »ÉÚ> NÉ«ÉÉ! +©ÉÉùÒ ùÉlÉ +{Éà »É´ÉÉù ¥ÉÅ{Éà LÉÚ¥É ´É¾à±ÉÒ ~Éeà Uà. »É´ÉÉù©ÉÉÅ 4 -4.30 ´ÉÉNÉà »ÉÚ«ÉÉàâq«É oÉ> X«É +{Éà »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ 9 ´ÉÉN«ÉÉ ~ÉUÒ +à÷±Éà Êq´É»É LÉÉ»»ÉÉà ±ÉÉÅ¥ÉÉà ¾Éà«É. +ÉàUÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ PÉiÉÖÅ £ùÒ ¶ÉHÉ«É. +ÉàUÉà LÉSÉÇ +{Éà ´ÉyÉÖ ±ÉÉ§É XiÉà Êe»HÉA{÷ »Éà±É!

 

        ±ÉàH ±ÉÚ>{Éà `¾É<ÊHÅNÉ HèÊ~É÷±É +Éè£ Hè{ÉàeÉ' ~ÉiÉ H¾à Uà. +¾Ó +ÉWÖ¥ÉÉWÖ PÉiÉÒ ´ÉÉèÊHÅNÉ +{Éà ÷ÄàÊHÅNÉ{ÉÒ ~ÉNÉqÅeÒ+Éà Uà +à©ÉÉÅ{ÉÒ +àH lÉÉà 120 ©ÉÉ>±É ±ÉÉÅ¥ÉÒ Uà. +ÉWÖ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ~ɾÉeÉà ~Éù PÉÉàeà»É´ÉÉùÒ, »ÉÉ<ÊG±ÉÅNÉ +{Éà »HÒ=NÉ ~ÉiÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

 

        +©Éà ¥ÉÒWà Êq´É»Éà »É´ÉÉù©ÉÉÅ ´É¾à±ÉÉ CcÒ NÉ«ÉÉ. +¾Ó ¥ÉyÉàà °©É©ÉÉÅ W SÉÉ - HÉè£Ò - ¾Éè÷ SÉÉèH±Éà÷ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ »ÉNÉ´Ée ¾Éà«É Uà +à÷±Éà »É´ÉÉù©ÉÉÅ Hà +ÉLÉÉà Êq´É»É NÉù©ÉÉNÉù©É SÉÉ - HÉè£Ò ©É²«ÉÉ Hùà, cÅeÒ §ÉÉN«ÉÉ Hùà +{Éà ´ÉyÉÉùÉ{ÉÉà SÉÉWÇ ~ÉiÉ {ɾÓ. cÅeÒ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ £ùÒ NÉù©É H~ÉeÉÅ©ÉÉÅ »ÉVW oÉ>, ¾ÖÅ ±ÉàH £ùlÉà ©ÉÉàÊ{ÉÈNÉ ´ÉÉèH Hù´ÉÉ {ÉÒH³Ò. +É »É©É«Éà ¥É¾Ö oÉÉàeÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà +É »Éɾ»É Hù´ÉÉ ¥É¾Éù {ÉÒH²¬É ¾lÉÉ. ±ÉNɧÉNÉ 2 ÊH.©ÉÒ.{ÉÉà ÊH{ÉÉùÉà Uà. cÅeÒ »ÉÉùÒ +à´ÉÒ ¾lÉÒ. +¾Ó{ÉÒ cÅeÒ ©ÉÉ÷à C{É{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ HùlÉÉÅ ±ÉàyÉù{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ ´ÉyÉÖ ùKÉiÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà. C{É{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ{ÉÉÅ ÊUrÉà©ÉÉÅoÉÒ cÅeÒ »ÉÉá»Éù´ÉÒ SÉÉ©ÉeÒ »ÉÖyÉÒ +{Éà G«ÉÉùàH ¾ÉeHÉÅ »ÉÖyÉÒ ~Éà»ÉÒ X«É. ±ÉàyÉù{Éà ÊUrÉà ¾ÉàlÉÉÅ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ +à ~ÉÉàlÉà cÅeÖÅ oÉ> X«É ©ÉÉ÷à A~Éù ±ÉàyÉù +{Éà +Åqù C{É ¾Éà«É +à ¡ÉHÉù{ÉÉÅ H~ÉeÉÅ »ÉÉäoÉÒ »ÉÉùÖÅ ùKÉiÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà. cÅeÒ »ÉÉ©Éà ~ÉÚùlÉÖÅ ùKÉiÉ {É ©É³à lÉÉà +¾Ó{ÉÒ HÖqùlÉ{ÉÒ ©É]É ±Éà´ÉÒ »ÉÉ´É +¶ÉG«É. NÉ©Éà l«ÉÉùà ´Éù»ÉÉq{ÉÉÅ UÉÅ÷É ~ÉiÉ +É´ÉÒ X«É ©ÉÉ÷à +àHÉq ±ÉàyÉù HÉà÷ PÉÚÅ÷iÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ±ÉàH ±ÉÚ> ©ÉÉiÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ù¾à. oÉÉàeÒ ´ÉÉùà HàlÉ{É ~ÉiÉ ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà XàeÉ«ÉÉà. +©Éà ´ÉÉèH ~ÉÚùÒ HùÒ +{Éà Ê{ÉùÉÅlÉà +àH ¥ÉÉÅHeà oÉÉH LÉÉ´ÉÉ ¥ÉàcÉÅ. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ´ÉÉq³Éà©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù +É´ÉlÉÉÅ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉÅ ÊHùiÉÉà ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉà{ÉÉ´ÉùiÉÖÅ ¥É{ÉÉ´ÉlÉÉÅ ¾lÉÉÅ. +©Éà +ÉWÖ¥ÉÉWÖ ~Éeà±É {ÉÉ{ÉÉ-©ÉÉà÷É ~ÉooÉùÉà ±ÉàH©ÉÉÅ £áHlÉÉ ¥Éà»ÉÒ ùÂÉ. XiÉà ʾ{qÒ-~ÉÒGSÉù{ÉÉÅ oÉÉàeÒ ©ÉÉà÷Ò ´É«É{ÉÉŠʾùÉà-ʾùÉà<{É! oÉÒY NÉ«Éà±ÉÉ ±ÉàH©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É ©ÉÉà÷É ~ÉooÉù £àáHÒ+à lÉÉà ~ÉiÉ ¥Éù£ lÉÚ÷à {É¾Ó .~ÉooÉù W©ÉÒ{É ~Éù ~Ée¬É ¾Éà«É +à©É ~ÉeÒ ù¾à. +©Éà +É ~ɾà±ÉÉÅ >{»ÉúÉÖH, +ÉèÊ»÷Ä«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥Éù£ oÉ> NÉ«Éà±ÉÉ lÉ³É´É ~Éù UÉàHùÉ+Éà{Éà ÊJHà÷ ù©ÉlÉÉ Xà«ÉÉ Uà UlÉÉÅ«É +É~ÉiÉÒ Ê¾Å©ÉlÉ +à oÉÒWà±ÉÉ ±ÉàH{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~Éù C§ÉÉ ù¾à´ÉÉ{ÉÒ {É W  oÉÉ«É. ùLÉà, ¥Éù£ lÉÚ÷à +{Éà +É~ÉiÉà Deà eÚ¥ÉÒ W>+à. ~ÉiÉ +à »ÉÉ´É W +¶ÉG«É ¾lÉÖÅ. ±ÉàH ±ÉÚ>©ÉÉÅ »{ÉÉà £Éè±É +ÉLÉÉ ´Éù»É qù©«ÉÉ{É PÉiÉÉà ¾Éà«É Uà +{Éà NÉù©ÉÒ©ÉÉÅ N±ÉàʻɫÉù V«ÉÉùà ~ÉÒNɳà l«ÉÉùà ~ÉÉiÉÒ ]ùiÉÉÅ+Éà ©ÉÉù£lÉ ±ÉàH©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà ±ÉàH §ÉùÉ> X«É +{Éà lÉà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ´ÉyÉÖ DSÉÒ +É´Éà, lɳɴÉ{ÉÒ DeÉ> ´ÉyÉà.

 

        +¾ÓoÉÒ 2.5 ÊH.©ÉÒ.{ÉÉ +ÅlÉùà Ê©Éùù ±ÉàH Uà. lÉà©ÉÉÅ{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ oÉÒY{Éà »É~ÉÉ÷Ò +ùÒ»ÉÉ Wà´ÉÒ oÉ> WlÉÒ ¾¶Éà ©ÉÉ÷à lÉà{Éà Ê©Éùù (+ùÒ»ÉÉà) ±ÉàH H¾àlÉÉ ¾¶Éà? l«ÉÉÅ W´ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉàH ±ÉÚ>{ÉÉ ÊH{ÉÉùà +àH lÉù£ WÅNɱɩÉÉÅ HàeÒ ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÒ Uà. SÉɱÉÒ{Éà l«ÉÉÅ W´ÉÉ{ÉÒ ©É]É +É´Éà ~ÉiÉ +©Éà {É NÉ«ÉÉ. oÉÉàeà qÚù (4 ÊH.©ÉÒ.) +àH ÷Ò ¾ÉA»É ~ÉiÉ Uà. l«ÉÉÅ ~ÉiÉ +©Éà {É NÉ«ÉÉ. +É lɳɴÉ{ÉÒ »ÉÖÅqùlÉÉ{ÉÖÅ +ÉHºÉÇiÉ +©É{Éà lÉà{ÉÉoÉÒ qÚù H¬ÉÅ«É W´ÉÉ W qàlÉÖÅ {É ¾lÉÖÅ. +àH SÉÖÅ¥ÉH ~Éù »ÉÉà«É SÉÉàá÷à lÉà©É +©Éà lÉ³É´É ÊH{ÉÉùà SÉÉàá÷Ò ùÂÉ. +à lÉ³É´É ¾Éà«É Hà HÉà> ´«ÉÊGlÉ-Wà{ÉÉ ~Éù ©ÉÉà¾Ò W´ÉÉ«É l«ÉÉùà +É´ÉÖÅ W oÉÉ«É Uà. ``±ÉNÉ{É ±ÉÉNÉÒ lÉÖ©É»Éà ©É{É HÒ ±ÉNÉ{É'' NÉÒlÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ NÉÖÅW´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ.

 

        ©ÉÉàÊ{ÉÈNÉ ´ÉÉèH HùÒ °©É ~Éù +É´ÉÒ, {ÉÉ»lÉÉà HùÒ, ~ÉàÊHÅNÉ HùÒ +{Éà lÉä«ÉÉù oÉ> +©ÉÉùà Wè»~Éù W´ÉÉ {ÉÒH³´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ¾ÖÅ XiÉÖÅ UÖÅ Hà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉU³ HÅ>H {Éà HÅ>H UÉàelÉÉ W´ÉÖÅ W ~Éeà Uà. UlÉÉÅ ©É{É ©ÉÉ{ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. £ùÒ £ùÒ lÉ³É´É ÊH{ÉÉùà £ù´ÉÉ W´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉ«ÉÉ W Hùà Uà. WlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ £ùÒ +àH ´ÉÉù ¾ÖÅ ÊH{ÉÉùà +ÉÅ÷É ©ÉÉùÒ +É´ÉÒ +{Éà oÉÉH LÉÉ´ÉÉ +àH ¥ÉÉÅHeà ¥ÉàcÒ. +àH HÊ´ÉlÉÉ ùSÉÉ> NÉ>.

 

 

©É{É ©ÉÉùÖÅ HqÒ §ÉùÉ«É {Éʾ,

+à ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É WÖqÒ Uà,

UlÉÉÅ ©É{É §ÉùÒ{Éà ©ÉÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É,

+à ´ÉÉlÉ G«ÉÉÅ WÖqÒ Uà?

©É{É{Éà ©É{É{ÉÒ Uà W  ©ÉÉà»É©É,

+à ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É WÖqÒ Uà,

UlÉÉÅ ©ÉÉà»É©Éà ©ÉÉà»É©Éà ©É{É ¥Éq±ÉÉ«É {Éʾ,

+à ´ÉÉlÉ G«ÉÉÅ WÖqÒ Uà?

©É{É ©ÉÉùÒ{Éà Y´É´ÉÖÅ Uà +HÉùÖÅ,

+à ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É WÖqÒ Uà,

UlÉÉÅ ©É{É ©ÉÉùÒ{Éà ~ÉiÉ Y´ÉÒ W´ÉÉ«É,

+à ´ÉÉlÉ G«ÉÉÅ WÖqÒ Uà?

©É{É ©É³Ò X«É l«ÉÉÅ §É±Éà ©Éà³Éà,

+à ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É WÖqÒ Uà,

{Éà ©Éà³É©ÉÉÅ ~ÉiÉ WùÉ ©É{É ©É³à {Éʾ,

+à ´ÉÉlÉ G«ÉÉÅ WÖqÒ Uà?

©É{É ¾lÉÖÅ lÉÉà NÉ«ÉÉ ©Éɳ´Éà,

+à ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É WÖqÒ Uà,

NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ ©É{É l«ÉÉÅ ±ÉÉNÉà {Éʾ,

+à ´ÉÉlÉ G«ÉÉÅ WÖqÒ Uà?

 

        +ÊNÉ«ÉÉù ´ÉÉNÉà +©Éà ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ W ¥ÉÖH HùÉ´Éà±ÉÒ »É{ÉeÉàNÉ ÷ÄÉ´Éà±»É{ÉÒ +à»É«ÉÖ´ÉÒ©ÉÉÅ Wè»~Éù W´ÉÉ {ÉÒH²«ÉÉ. ¥ÉyÉÉ NÉÉeÒ©ÉÉÅ SÉhÒ NÉ«ÉÉ, »ÉÉ©ÉÉ{É ©ÉÖHÉ> NÉ«ÉÉà - ¾ÖÅ »ÉÉäoÉÒ Uà±±Éà SÉhÒ XiÉà +¾Ó{ÉÒ +àH +àH KÉiÉ{Éà ©ÉÉiÉÒ ±Éà´ÉÒ ¾lÉÒ. ¶ÉÖÅ ±ÉàH ±ÉÚ> +à ÊWÅqNÉÒ{ÉÖÅ ¡ÉlÉÒH Uà? ÊWÅqNÉÒ ~ÉiÉ UÚ÷Ò W W´ÉÉ{ÉÒ Uà, +à{ÉÒ +àH +àH KÉiÉ{Éà ~ÉiÉ +É W ùÒlÉà Hà©É {É ©ÉÉiÉÒ ±É>+à?

- જાગૃતિ ફડિયા

(મારા કેનેડા- અલાસ્કા ક્રૂઝના સંસ્મરણો વાગોળતું પુસ્તક 'કશ્તીકા ખામોશ સફર હૈ...'માંથી)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો